Adres Kayıt Sistemi TC No Sorgulama e-Pasaport e-Devlet Kapısı e-Bildirge Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi
   MENÜLER
65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı
Muhtaç Engelli Aylığı
18 Yaşaltı Engelli Yakını Aylığı
Silikozis Hastaları Aylığı
Gazi ve Gazi Eşlerine Bağlanan Aylıklar
Vatani Hizmet Tertibinden Bağlanan Aylıklar
Er ve Erbaş Vazife Malullüğü Aylıkları
Harp Malullüğü Er Aylığı
Geçici Köy Korucusu Aylıkları
Diğer Yardımlar
 
 

65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı


Nereye, Nasıl Başvurulur :

2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç vatandaşlarımıza yaşlı aylığı bağlama işlemleri, defterdarlık/malmüdürlükleri (Valilik/Kaymakamlık) aracılığıyla vatandaşlardan alınan başvuru evrakının, il/ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne ulaşmasının ve yapılan incelemenin ardından ilgili servisler tarafından evrak geliş sırasına göre yapılmaktadır.

Kimler Başvurabilir :

•   65 yaşını doldurmuş olan,

•   Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK,Emekli Sandığı,Bağ-Kur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

•   Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

•   2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu 

Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişileri kapsamaktadır.

Aylık Bağlama Süreci Nasıldır? :

1.Adım: Kişinin ikamet ettiği İlçenin malmüdürlüğünden (İlde Defterdarlıktan) veya SGK İl Müdürlüklerinden temin edilecek 2022 sayılı Kanuna göre hazırlanmış Başvuru Formu doldurulur.

2.Adım: İlgili form malmüdürlüklerine (İllerde Defterdarlığa) teslim edilir.

3.Adım: İl/İlçe İdare Kurulları tarafından başvuru sahibi ile ilgili inceleme yapılır ve muhtaç olup olmadığına karar verilir.

4.Adım: İl/İlçe İdare Kurullarının başvuru sahibinin muhtaç olduğuna karar vermesi halinde başvuru evrakı Genel Müdürlüğümüze gönderilir ve işleme alınır.

Gerekli Belgeler :

a) 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu:

•   Bu formda yer alan aylık istek dilekçesi, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanır.

•   Bu formda yer alan; Muhtaçlık Belgesi il/ilçe idare kurularınca doldurulur.

•   Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) il/ilçe mahalli maliye teşkilatları tarafından alınır.

b) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı.

Aylık Başvurusunda Bulunurken;

•   Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığından,

•   Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğundan,

•   Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğundan,

•   Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığından,

•   Başvurunuzun ilgili Malmüdürlüğüne/ Defterdarlığa teslim edildiğinden,

Emin Olunuz!

Aylık Miktarı : 

•   Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından bağlanan yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıkları 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının (1620) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır. Buna göre;

•   Yaşlılık Aylığı (65 yaşını doldurmuş yaşlılar) : Belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı kadardır. (01/01/2011 tarihi itibariyle 100,36.-TL’ dir.) Ayrıca bu tutara % 5 oranında ek ödeme ilave edilir. 

Aylıkların Artırımı : 

2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanmış olanlardan, %70 ve üzeri özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlerin aylıkları, yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %300’ ü oranına çıkartılır. (01/01/2011 tarihi itibariyle bakıma muhtaç özürlü aylığı (%70 ve üzeri özürlü), bir aylık: 301,08.-TL’ dir.) Ayrıca bu tutara % 5 oranında ek ödeme ilave edilir.

Ödemeleri Nasıl ve Ne Zaman Alabilirim ? :

•   Aylık bağlama işlemleri, malmüdürlükleri/defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

•   İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır. 

•   2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

Ödeme Günleri : 

Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;

•   Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.

•   Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.

•   Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.

•   Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.

•   Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

Ödeme yapılmaktadır.

Konutta Ödeme : 

2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta olanlar Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne dilekçe ile talep etmeleri halinde dönem aylığı ödemeleri PTT aracılığıyla evlerinde yapılır.

Aylık Kesme Nedenleri : 

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıklar; ölüm, feragat, muhtaçlığın kalkması, vatandaşlıktan çıkma, aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması ve sosyal güvenlik kurumlarından, SGK’ dan gelir, aylık alınması veya prim ödenmesi durumlarında kesilmektedir. Bu durumların Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmediği hallerde veya herhangi bir sebepten dolayı fazla ödenmiş olan tutarlar tahsil edilir.

Bildirim Yükümlülüğü : 

2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanlar ile aylık sahiplerinin eş, anne,baba,vasi,kayyum,veli veya vekilleri, aylık kesilmesi gerektiren durumları 3 (üç) ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için kanuni, ile birlikte borç tahakkuk ettirilir. Bu işlemler Kurumun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından yerine getirilir.

Yersiz Ödemelerin Tahsili :

Aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları TÜFE oranı uygulanarak tahsil edilir.

Ceza Kovuşturması :

Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda haklarında ayrıca idari soruşturma açılır.

Muayene ve Tedavi :

2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananların tedavi giderleri 3816 sayılı kanun kapsamında yeşil kart verilerek karşılanır.